ngành điều
Ngành điều sắp… tiêu?
Chao đảo chuỗi ngành điều
Ngành điều từ vị thế vua thành ăn mày!
Kỳ vọng vụ điều bội thu