mía biến đổi gen
Brazil cho phép sử dụng mía biến đổi gen đầu tiên trên thế giới