metro số 2
TP.HCM: Tuyến metro số 2 lại trễ hẹn, đội vốn 800 triệu USD