Mekong Capital
Gặp ‘Người Bạn Vàng’ nơi cửa chợ…
Thoái vốn khỏi Lộc Trời, Mekong Capital thu về 12 triệu USD
Mekong Capital: Giá cổ phiếu Thế giới Di động đang quá thấp