lý tà giàng
Đi theo lối nhỏ là lối an toàn
Mối nối từ cao nguyên đá