luật đất đai
Tháo nút thắt đất đai: nên bỏ hẳn hạn điền
Vẫn chưa có cơ quan đăng ký về ‘quyền bề mặt’
TP.HCM: Giải quyết bồi thường, tái định cư theo luật Đất đai mới
Hơn 70% khiếu nại, tố cáo đông người liên quan thu hồi đất
TS Nguyễn Sỹ Phương: Bản chất quyền sở hữu đất – nền tảng hoạch định chính sách
Chính sách mới về đất đai cần làm rõ quyền sở hữu và quyền tài sản
Chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai
Thủ tướng chỉ đạo bịt kẽ hở đất đai khi cổ phần hóa