luật chống tham nhũng
Từ 1/7/2019 tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập
Đề nghị con cái cán bộ cũng phải kê khai tài sản