lò mổ thủ công
Chợ bẩn, thịt khó sạch
Chuyện lò mổ ở TP.HCM: ‘trâu cột’ phản ứng ‘trâu ăn’
TP.HCM cương quyết đóng cửa các lò mổ thủ công
Đóng cửa lò mổ không giải quyết được thịt bẩn