lao động phi chính thức
Năm 2016, cả nước có hơn 18 triệu lao động phi chính thức
Hộ kinh doanh không muốn lớn thành doanh nghiệp