kê khai tài sản
Từ 1/7/2019 tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập
Minh bạch kê khai tài sản
Đề nghị con cái cán bộ cũng phải kê khai tài sản
Phân tích: kiểm tra kê khai tài sản dưới góc độ chế định luật
Cần thay thước đo sự trong sạch
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kiểm tra về công tác bổ nhiệm cán bộ
Dự báo năm 2018 tham nhũng ‘có dấu hiệu’ giảm
Không biết, khác gì bao che?
Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ
Sửa luật: Nên buộc ai kê khai tài sản?
Tại sao phải kiểm soát tài sản của các ‘ông chủ’ tư nhân?