Giá USD tự do
USD tự do tiếp tục lập đỉnh mới
Không ngân hàng nào đăng ký mua USD
Nếu cần thiết, NHNN sẽ bán ngoại tệ với tỷ giá thấp hơn tỷ giá bán niêm yết
Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới: 23.018 đồng/USD
Giá USD ngân hàng vọt lên 22.990 đồng
Giá USD tự do lại tăng lên mức 23.100 đồng