giá trị của vnd
Năm 2017 sẽ đảm bảo được giá trị của VND