đồ nhựa dùng một lần
Để tồn tại, doanh nghiệp nhựa chuyển phải đổi sang ‘sản xuất xanh’
Hiểm họa ung thư từ đồ nhựa dùng một lần