chôn chất thải
Formosa – cây xấu không thể sinh trái tốt
Formosa chôn 100 tấn chất thải ở trang trại sếp công ty môi trường