chỉ số đổi mới sáng tạo
Việt Nam tăng 2 bậc về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu