cây bông
Loại bông ăn được có thể nuôi hàng triệu người