biểu giá điện
Giá điện mới: dùng điện càng nhiều, mức giá càng cao