biên chế
Dừng việc giao bổ sung biên chế trong năm 2018
‘Không giới hạn biên chế với người tài năng’
Bộ máy đang được… nuôi như thế nào?
Biên chế cứ phình ra thì không thể giảm chi
‘Bỏ hẳn biên chế đi’