bệnh dịch lưu hành
Bộ Y tế cảnh báo virus Zika sẽ trở thành bệnh dịch lưu hành