ban chỉ đạo tây nguyên
Không mở rộng diện tích cây cao su ở các tỉnh Tây Nguyên
Khuyến cáo Tây Nguyên thận trọng mở rộng diện tích cây mắcca
Tây Nguyên chưa kiểm soát được việc phát triển tự phát cây hồ tiêu