ăn hải sản
Lãnh đạo ăn cá, tắm biển không phải là câu trả lời